príspevok k 100. výročiu - V. Pomajdík

Daniel Krajčík (08.02.2023, 16:34)
Vážení chovatelia a milovníci poštových holubov
V tomto roku si na Slovensku chovatelia poštových holubov pripomenú 100 rokov od kedy sa začal organizovaný záujem o chov a výcvik poštových holubov. Historické dokumenty potvrdzujú, že to boli chovatelia z Liptova ktorí si v roku 1923 vo Vrbici založili prvý spolok na Slovensku.Bol to počin ktorý naštartoval záujem o chov a výcvik poštových holubov v nasledujúcich rokoch. Neprešlo ani 10 rokov a táto záujmová činnosť sa dostávala prakticky do všetkých oblastí Slovenska. Pribúdaním spolkov sa rozširovala členská základňa a ako táto činnosť dostala organizačný charakter v intenciách vtedy platného branného zákona. Poštový holub nadobudol spoločenský charakter obranného významu. Za toto historické obdobie sa o našej činnosti na Slovensku napísalo veľa i keď treba povedať, že sa veľa dokumentačného materiálu nezachovalo. Históriu 100 ročného chovateľstva treba však hodnotiť pozitívne. Tento môj stručný príspevok nieje o hodnotení našej činností za uplynulých 100 rokov pretože to prináleží nášmu zväzu a jeho vrcholovým orgánom. Patrím ku generácií chovateľov ktorá túto činnosť na Slovensku budovala a predovšetkým podnecovala záujem o chov a výcvik a samozrejme i o súťaženie organizovaným spôsobom. Naša dnešná členská základňa vzhľadom na vekovú štruktúru už toho preskákala veľa. Dobré poznáme naše úspechy, naše úskalia, radosti i neúspechy a naša spoločenské postavenie.To všetko priniesol život i nám chovateľom poštových holubov. Máme čo hodnotiť, máme na čo spomínať a predovšetkým máme byť na čo hrdý za našu prácu a výsledky nielen na Slovensku, ale i vo svete.
V tejto súvislosti ma napadá myšlienka aby sme si v tomto jubilejnom roku na našich základných organizáciach pri stretnutiach pripomenuli vlastnú históriu a zaspomínali si na tých ktorí túto našu záujmovú činnosť zakladali, budovali a preslávili vynikajúcimi športovými výsledkami. V našich radoch sme mali a aj teraz máme skutočných majstrov s významnými výsledkami. Žiada sa túto cennú devízu aj patrične zúročiť. Myslím tým na propagáciu našej histórie nášho pôsobenia v holubárskom svete. Nemožno pri tejto príležitosti ani opomenúť význam Československého chovateľstva poštových holubov, hlboké tradície a vynikajúce výsledky chovateľov na svetových podujatiach. Historicky je táto skutočnosť zapísaná ako zlatý vklad našich odborných a spoločenských schopností.
Tento môj skromný príspevok k 100. výročiu nech osloví všetkých chovateľov na Slovensku, hrdou spomienku ale aj súčasným naším počínaním. Chov a výcvik poštových holubov a súťaženie sú na vysokej úrovni vďaka naším chovateľom. 100 ročná história našej práce, rozvoja a napredovania priniesla súčasné dianie v našej záujmovej činnosti na vysokú úroveň.
Náš zväz za posledné roky zorganizoval svetové i medzinárodné podujatia ktoré sa nezaobišli bez ohlasu vo svete. Celoštátne výstavy, olympiády ale aj podujatia na úrovni regiónov a oblastných združení majú vysoký spoločenský dopad. Dovoľte mi v tejto súvislosti vyjadriť môj názor. Napriek súčasným ekonomicko-spoločenským podmienkam mám presvedčenie , že náš zväz po poslednom zjazde nastúpil na náročnejšiu cestu v jeho práci. Podarilo sa do diania zainteresovať schopných ľudí. Sú to chovatelia, naší kolegovia ktorí zobrali na seba zodpovednosť rozvíjať našu činnosť. Pomáhajme im pritom naším prístupom a úctou. Osobne som spokojný s tým , že na čele nášho zväzu sú vynikajúci chovatelia, odborne zdatný s organizačnými schopnosťami. Mám dobrý pocit, že som svojím osobným prínosom prispel pri výchove mladých chovateľov. Dovoľte mi poďakovať sa všetkým tým ktorí sa zaslúžili o náš rozvoj a stáli sa zdrojom našich úspechov. Som presvedčený , že 100 ročné jubileum sa stane živým odrazom našej záujmovej činnosti do ďalších dlhých rokov.
Veľa úspechov a zdravia vážení priatelia.

Vlastimír Pomajdík
Čestný člen SZ-CHPH SNV

--------------------------------------------------------------------
vložené na žiadosť p. Pomajdíka
Ivan Oravec (03.04.2023, 11:47)
Milan Blahovský (30.04.2023, 07:18)

Milan Blahovský (30.04.2023, 07:21)


Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené