Novelizácia Stanov SZCHPH s dôrazom na prestupový poriadok

Daniel Krajčík (02.02.2022, 13:22)
Vážení členovia SZCHPH,

Komisia pre spracovanie pripomienok z korešpondenčného hlasovania VZ SZCHP a prípravu návrhov na rokovanie XI. Zjazdu SZCHPH ponúka možnosť vyjadriť sa/prispieť k novelizácii Stanov SZCHPH.

Členovia VZ SZCHPH mali v novembri 2021 príležitosť vyjadriť sa k novelizácii Stanov, najmä k §8 Stanov, ktorý rieši prestupový poriadok. Navrhnutý prestupový poriadok (viď. ZÁPISNICA ZO SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA PREZÍDIA A ÚKK SZ CHPH, konaného dňa 22. až 23. októbra 2021 v Žiline – Príloha 4) – online: https://www.postoveholuby.sk/storage/documents/phqGxZhpE10x11iL4rkVA7MnzN4lJkVk9lsqrNDM.pdf
bol zaslaný členom VZ a po preštudovaní pripomienok možno povedať, že z 38 delegátov sa za súhlas s novelizovaným znením vyjadrilo 10 delegátov a 28 delegátov buď s návrhom nesúhlasilo alebo malo k nemu závažné pripomienky, viacerí chceli, aby sa ponechalo pôvodné znenie prestupového poriadku. A to je len jeden z paragrafov našich Stanov.

Za 5 rokov od posledného Zjazdu sme nielen o tento čas starší, ale zažili sme mnoho nových situácií, riešili problémy vo svojom okolí. U mnohých členov pandémia COVID-19 (a aj súvisiace obmedzenia) spôsobila zmeny každodennej existencie a mala (a stále má) veľké dopady aj na náš koníček, nehovoriac o zdraví nás a našich blízkych.
Aj z tohto dôvodu by bolo dobré mať Stanovy, ktoré zodpovedajú súčasnej dobe a pomáhajú nám v napredovaní v našom športe. Je úplne jasné, že všetkým sa vyhovieť nedá, na tomto mieste si však dovolím deklarovať, že každá jedna spracovaná pripomienka bude zvážená komisiou a následne po spracovaní komisiou bude predložená na rokovanie prezídia SZCHPH. Takáto je dohoda komisie pre novelizáciu Stanov. Komisia pracuje v zložení: Krajčík, Valíček, G. Novotný, Dubaj, Vincenty.

Stanovy sú základným dokumentom Zväzu, definujú hlavné úlohy a ciele, zriaďujú orgány - ich právomoci a mantinely ich fungovania. (Praktickú stránku pretekovej činnosti rieši Pretekový poriadok, ktorého novelizácia však nie je témou tohto príspevku. Pri definovaní zmien a doplnkov Stanov je však treba vziať do úvahy možný vplyv aj na tento dokument a ďalšie dokumenty Zväzu.)
Často sa stretávam s požiadavkou „urobte už konečne poriadok!“, „urobte tvrdú rajonizáciu!“, „nariaďte to!“, „to sa musí urobiť zhora!“, atď, ... alebo opačne – „sloboda“, „demokracia“, atď.. Iste by mi aj ďalší členovia Prezídia SZCHPH potvrdili, že takéto a podobné názory sú relatívne často kladenou požiadavkou adresovanou prezídiu. Tu však treba povedať – dajte im tú „moc“, zadefinujte kompetencie jednotlivých orgánov tak, aby ich konanie mohlo byť vo svojom konaní ráznejšie, adresnejšie a plne rešpektované, ... prípadne opačne – treba im tú „moc“ obmedziť alebo úplne odobrať.
Každý sme vo svojom OZ/ZO/regióne čelili iným problémom, každý máme svoje skúsenosti. Verím, že sme sa z nich poučili tieto poznatky použijeme pri úprave Stanov tak, aby slúžili spravodlivosti, pružnosti, stabilite a napredovaniu nášho športu lepšie ako doteraz.
Budú vzaté do úvahy pripomienky členov orgánov Zväzu, výborov oblastných združení, regiónov, základných organizácií ale aj radových členov SZCHPH. Jednoducho – vyjadriť sa môže každý!

Požadujeme však, aby tieto pripomienky boli navrhovateľmi dodané v určitej štandardizovanej podobe. Okrem identifikácie pripomienkujúceho prosím o uvedenie pôvodného paragrafu, uvedenie nového znenia, odôvodnenia tejto zmeny a identifikáciu možných vplyvov tejto zmeny.

Z praxe vieme, že diskusia na našom diskusnom fóre má až príliš často tendenciu „vybočiť od témy“, niektorí členovia prístup na DF nemajú, resp. ho apriori odmietajú, ďalší sa nechcú konfrontovať, ... preto prosím využite na vznesenie a odoslanie Vašich pripomienok formulár na ktorý sa dostanete kliknutím na tento link:
https://forms.gle/2m43a5NA4qBMHPmR6

Rovnako pre uľahčenie práce prikladám Stanovy SZCHPH v editovateľnej forme (word) – možnosť stiahnuť tu:
https://ozto.webnode.sk/_files/200000158-98e8a98e8c/Stanovy%20SZCHPH.doc

Termín: 14.2.2022

Daniel Krajčík
Za Komisiu pre úpravy a doplnenie Stanov SZ CHPH
Peter Jakubčák (02.02.2022, 14:06)
Doporučujem upraviť : § 19 Oblastná konferencia: Od. 3 - Pred zjazdom na štyri roky volí spravidla 5 -7 členný výbor a 3 až 5 člennú kontrolnú komisiu a delegátov na zjazd.
Ing. Alexander Hlavatý (03.02.2022, 07:10)
Netreba vymýšľať vymyslené, stačí upraviť už fungujúce pravidlá ako napríklad v Čechách a konečne odbetonovať naše zastaralé pravidlá ktoré obmedzujú základné ľudské práva o slobodnom rozhodovaní kde chceme tráviť svoj voľný čas.
Daniel Krajčík (09.02.2022, 20:58)
Pozvanka - novelizacia stanov a prestupoveho poriadku - vid. text hore.
Ak sa chcete vyjadrit, vyuzite prosim tuto moznost.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené