Nový model MS 2022-25

Peter VAVREK (10.10.2021, 15:03)
Pozdravujem sezóna 2021 je ukončená .....v poslednej zápisnici SZ CHPH vznikla komisia ktorá má pripraviť nový model MS na 2022-2025 , dôvody bolí rozpísané v zápisnici ....je aj v zápisnici, že do konca októbra majú vo všetkých OZ na Slovensku prebehnúť konferencie ,bolo by vhodné od komisie predstaviť aspoň nejaký náčrt modelu, ktorý by zástupcovia OZ na VZ mohli pripomienkovať poprípade to schváliť ,po nejakých informáciach všetko sa necháva na jedného člena komisie ,ktorý to tvorí tejto tvorby podmienok MS by sa malí zúčastniť chovatelia v širšom podaní ...ak sú už nejaké predstavy od komisie bolo by vhodné verejnosť informovať kde sa chceme do budúcna uberať Ďakujem s pozdravom Letu zdar
Milan Blahovský (11.10.2021, 10:08)
Zasadnutie komisie pre prípravu modelu MS sa koná dňa 22.10.2021, s tým, že závery zo zasadnutia budú následne prerokované na zasadnutí prezídia a pôjdu ako návrh pre OZ.
Skôr ako k tomu príde, je potrebné si nastaviť kritéria realizácie svojej činnosti v ďalšom období, pretože doba nám prináša nové veci a to čo fungovalo pred piatimi či desiatimi rokmi už asi škrípe, či je komplikovanejšie. Napokon aj vekový priemer členskej základne sa iba navyšuje a nie naopak.
Podnety zdola nejako nechodia a tak ostane na užšej skupine aby nasmerovala našu činnosť pre ďalšie obdobie a našla podporu a pochopenie väčšiny. Spokojnosť všetkých určite nebude, ale to je normálne a to čo sa schváli bude treba prijať, vyrovnať sa s tými a nie klásť si ultimatívne podmienky typu, keď to nebude tak, skončíme....Je potrebné vychádzať so skúsenosti nadobudnutých za posledné obdobie a preniesť ich do nového resp. vynoveného modelu. Nájsť teda pozitíva - silné stránky, negatíva - slabé stránky.
Môžte ich sem kľudne napísať. P.Vavrek to seriozne začal a snáď to aj slušne ukončíme.
Osobne vidím a počúvam potrebu zníženia počtu deklarovaných pretekov použitých do MS. Je potrebné využiť možnosti, ktoré dávajú existujúce Športové kluby pre realizáciu svojich ambícii - čítam, že Golden klub chce lietať uprostred týždňa, nech sa páči, máme ďalších 10 pretekov navyše, kde sa môžme realizovať. Prípadne máme chuť lietať superdlhé trate ? Nech sa páči - prihlásme sa do MDKS a ukážme kvality svojich holubov. Neobmedzujme či nenúťme ostatných aby to robili podľa nás. Snáď to neskončí odpoveďou, že pokiaľ to nie je hra o body do majstra OZ, prípadne ako to nejde do súťaže MS, tak sa takých pretekov nezúčastním.
Preteková sezóna ma zhruba 12-13 víkendov,zorganizujme si teda 14-15 slušných pretekov, čo sa týka chovateľského obsadenia so slušným počtom nasadených holubov a pri vhodnej kooperácii určite aj možnosťou nalietania slušných kofecientov pre výstavy. Nemusí to byť cesta navyšovania počtu pretekov v OZ , kde sú úbohe počty nas.holubov a stojí to kopu času a peňazí navyše, ktoré viete použiť oveľa zmysluplnejšie...
Javorček Pavol (13.10.2021, 09:48)
Zverejnené na žiadosť p. Pomajdíka
S príspevkom Milana Blahovského ako ďalej zlepšovať činnosť nášho zväzu - oblastných združení ale aj základných organizáciách možno súhlasiť. Nejde však len o nastavenie podmienok pre majstrovstvo slovenska ale aj o zjednodušenie niektorých športových pravidiel, pravidiel v organizačnej štruktúre, prispôsobovať našu činnosť súčasným podmienkam a realitám v členskej základni. Dať vyššiu zodpovednosť základným organizáciám pri rozhodovaní o členských otázkach ako sú porušovania pravidiel športovej činnosti, posilňovať autoritu funkcionárov a veľmi dôsledne uplatňovať princípy medziľudských vzťahov. Vzhľadom na sociálnu vekovú ekonomickú a geografickú štruktúru v celkovej činnosti ale aj samotných členov. V našom zväze máme veľa schopných a agilných členov. Z toho vyviera aj dobrý výber funkcionárov, ktorí sú zapálení pracovať v prospech všetkých členov a v prospech chovateľstva na Slovensku. I pri zjednodušení pravidiel sa dá uplatnovať vyššia kvalita športovej činnosti, vyšší záujem o chov a výcvik poštových holubov.
Vždy som bol zástancom v organizačnej štruktúre väčších celkov v rámci OZ. V nich sa dajú viac naplňovať záujmy členov podľa ich vôle. V blízkej budúcnosti zákonite bude dochádzať ku zlučovaniu ZO vzhľadom na vekovú štruktúru a nezáujem mladých ľudí o chov poštových holubov ale aj podmienky. Ja ostávam optimistom v tom zmysle, že v najbližších dňoch, týždňoch a mesiacoch čas ukáže ako dokážeme našu prácu, činnosť a záujem posunúť k vyššej kvalite a spokojnosti. Držím palce všetkým tým, ktorí nebojácne a oduševnene pracujú pre nás teraz i v budúcnosti budú pracovať.

Vlastimír Pomajdík, Spišská Nová Ves

Slavomir Danko (18.10.2021, 16:19)
Majú SZ CHPH pravidla o prestupoch členov OZ dobrý alebo zlý vplyv na rozvoj poštového holuárstva na Slovenku?

Porovnanie aký je rozdiel z prestupmi v Česku na Morave a v Poľsku a na Slovensku?

AKO JE TO V ČESKU A NA MORAVE?
Prestup po vyrovnání závazků vůči původnímu OS, jinak přebírá závazky to OS, do kterého vstupuje.

§ 21 Místní spolek

3. Změna členství chovatele se může uskutečnit po vyrovnání závazků a schválení členskou schůzí přijímajícího MS nebo ZO. v termínu od 1.10. do 31.12. Změna členství chovatele v průběhu závodní sezóny se může uskutečnit pouze v případech výrazné změny souřadnic holubníku přesahující hranice OS. Změna členství vstupuje v platnost dnem schválení členskou schůzí přijímajícího MS nebo ZO.

5. Místní spolek může přestoupit z jednoho OS do druhého OS v termínu od 1.10. do 31.12. po vyrovnání závazků vůči původnímu OS, jinak přebírá závazky to OS, do kterého vstupuje. Změna členství vstupuje v platnost dnem schválení konferencí přijímajícího OS. Znovu může MS přestoupit z jednoho OS do druhého OS po uplynutí třech let.

§ 25 Základní organizace (ZO)

3. Změna členství chovatele se může uskutečnit po schválení členskou schůzí přijímajícího MS nebo ZO v termínu od 1.10. do 31.12. Změna členství chovatele v průběhu závodní sezóny se může uskutečnit pouze v případech výrazné změny souřadnic holubníku přesahující hranice OS. Změna členství vstupuje v platnost dnem schválení členskou schůzí přijímajícího MS nebo ZO.
5. Základní organizace může přestoupit z jednoho OS do druhého OS v termínu od 1.10. do 31.12. po vyrovnání závazků členů ZO vůči původnímu OS, jinak přebírá závazky to OS, do kterého vstupuje. Změna členství vstupuje v platnost dnem schválení konferencí přijímajícího OS. Znovu může ZO přestoupit z jednoho OS do druhého OS po uplynutí třech let. 6. Základní organizace zaniká při nižším počtu jako osmi členů, a to rozhodnutím členské schůze ZO nebo rozhodnutím Výboru OS.

AKO JE TO V POĹSKU?
Warunkiem uzyskania zgody na przejście jest dokonanie rozliczenia finansowo-rzeczowego w macierzystym Oddziale

§ 10 e.
przechodząc do innego Oddziału wnieść pismo do macierzystego Zarządu Oddziału, wskazując Oddział, do którego przechodzi. Warunkiem uzyskania zgody na przejście jest dokonanie rozliczenia finansowo-rzeczowego w macierzystym Oddziale. Przechodzący nie może rościć praw do własności i majątku Oddziału, z którego odchodzi.

AKO JE TO NA SLOVENSKU?
Prestupujúci člen musí v ZO CHPH, do ktorej prestupuje predložiť potvrdenie podpísané štatutármi pôvodnej ZO CHPH

§ 8 Prestupy členov
1. Prestup člena z jednej ZO do druhej ZO v rámci OZ CHPH sa môže uskutočniť len tak, že v pôvodnej ZO ukončí písomnou formou členstvo a v druhej bude riadne prijatý (§ 4.od.3). Prestupujúci člen musí v ZO CHPH, do ktorej prestupuje predložiť potvrdenie podpísané štatutármi pôvodnej ZO CHPH, že má vyrovnané všetky záväzky v pôvodnej ZO CHPH. Ziadosť o prestup musí predložiť v pôvodnej ZO CHPH najneskoršie do 31. októbra bežného roka.
2. Prestup člena z jednej ZO CHPH do druhej ZO CHPH iného OZ CHPH sa môže v ojedinelých prípadoch uskutočniť len tak, ţe v pôvodnej ukončí písomnou formou členstvo a v druhej bude riadne prijatý (§ 4. od. 3). Prestupujúci člen musí v ZO CHPH do ktorej prestupuje predložiť potvrdenie podpísané štatutármi pôvodnej ZO CHPH, že má vyrovnané všetky záväzky v pôvodnej ZO CHPH. Ziadosť o prestup musí člen predložiť v pôvodnej ZO CHPH najneskoršie do 31. októbra bežného roka.
3. Prestup členov jednej ZO CHPH do iného OZ CHPH sa môže uskutočniť v mimoriadnych prípadoch pri dodržaní týchto podmienok: - Výbor ZO CHPH, ktorej členovia chcú prestúpiť do iného OZ podá do 31. októbra bežného roka žiadosť na prestup platný v nasledujúcom kalendárnom roku výboru OZ CHPH, ktorého sú doteraz členmi. - V žiadosti musí byť dokladované, že ZO CHPH má vyrovnané všetky záväzky voči OZ CHPH. - Súhlas na prestup členov jednej ZO CHPH do iného OZ dáva výbor pôvodného OZ CHPH. Súhlas na prestup musí byť podpísaný obidvomi štatutármi OZ CHPH, z ktorého chcú členovia prestúpiť. - S prestupom člena alebo ZO musí súhlasiť OZ CHPH, do ktorej má člen alebo ZO záujem prestúpiť.
4. Súhlas na prestup člena alebo ZO CHPH dáva výbor ZO, OZ, v ktorom dovtedy členovia pôsobili.
5. Ziadna organizačná zložka SZ CHPH, funkcionári, členovia nesmú z akýchkoľvek dôvodov vyvíjať na člena Zväzu nátlak k prestupu do inej ZO alebo OZ CHPH.
6. V prípade, že člen ukončí v jednej ZO, OZ CHPH členstvo, v nasledujúcich štyroch rokoch nesmie zo súradníc, parcely a adresy holubníka v inej ZO, OZ CHPH pretekať s poštovými holubmi žiadny iný člen Zväzu.


ROMAN NAHALKA-Romannasport (18.10.2021, 19:22)
Do budúcna?... Budeme radi, keď sa nám budú vracať holuby z 300km tratí.
Šimko František (18.10.2021, 22:01)
Som prekvapený absolútnym nezáujmom o tému model MS. Asi to ani nikoho nezaújíma. Ale až sa schváli nový model to bude nápadov aký by mal byť... a aký je ten schváleny zlý. Nuž strelím od pása : majstrom Slovenska sa stane holubár ktorý získa 50 cien na tratiach od 200 km vyššie s piatimi holubami. Čiže z piatich holubov musí každý získať 10 cien - spolu 50. Zdá sami to až primitívne jednoduché , prehľadné . Príklad : majstrom SK stal p. Novák získal 50 cien , druhé miesto p. Novotný - získal 48 cien atď. Samozrejme že tento návrh je zlý , ale aj Nemci majú podobný model. Nuž navrhnite svoj tip aby mal Milan z čoho vyberať , inšpirovať sa.
Barbirik Igor (19.10.2021, 06:06)
Môj názor je taký že preteková sezóna by nemala mať žiadne dvoj preteky som presvedčený že by sa to odzrkadlilo aj v počte nasadených holubov na dlhé trate
Ladislav Krela (19.10.2021, 18:24)
Myslím si, že 4 krátke trate, 4 stredné trate a 4 dlhé trate by stačili do MS. Žiadne dvojzávody. Určite by to zvýšilo účasť chovateľov na pretekoch aj počet nasadených holubov.
Milan Blahovský (19.10.2021, 18:28)
Vážení priatelia, môj aktuálny zdravotný stav je dosť vážny ( COVID 19 ) a nemám energiu sa zapájať do diskusie. Moje myšlienky a energia teraz idú iným smerom. Tolerujte to a ja vám to snáď vynahradím. Rovnako sa nejaký čas na mňa s rôznymi problémami neobracajte. Ďakujem za pochopenie.
Ing. Rastislav Vincenty (19.10.2021, 18:52)
Tak prajeme Milan skóre uzdravenie… nech sa čím skor zotavíš… čau Rasťo
Miroslav Vidhold (21.10.2021, 21:06)
Milan,držím palce...my sme boli chorí celá firma,verili sme,že to všetko zvládneme a stalo sa...Ivermektín zabera na 100%...:-)
Peter Turek (22.10.2021, 05:59)
Najdôležitejšia informácia,aká zaznela na tomto diskusnom fóre, je k dispozícii.A Milanovi samozrejme prajeme skoré uzdravenie.
Peter VAVREK (31.10.2021, 10:13)

Peter VAVREK (31.10.2021, 10:17)
https://post.sme.sk/download.php?msg_id=0000000022d00002f83801d00534&idx=1.2&filename=received_294881705538730.jpeg&r=87.26709073236417
Ivan Oravec (31.10.2021, 10:30)
??
Peter VAVREK (31.10.2021, 10:55)
Inšpirácia pre komisiu na vytvorenie nového modelu MS 2022-25 ,poradie pretekov si určí OZ v prípade región podľa dohody,14 týždňový cyklus bez dvojpretekov plnenie podmienok podľa FCI dvojročný cyklus , u nás je potrebné upraviť v podmienkach MS ročných holubov presný počet pretekov napr od 250 km a upraviť aj MS DT kde by sa započítala 1 trať nad 700 km a jedná trať nad 475 km by sa ubrala z terajšieho modelu podľa nového t.j.3 x nad 475km 1 x nad 700 km MSDT, kategóriu MSSDT ponechať ako je v platnosti akurát prehodnotiť podmienku NP ,komisia na prípravu nového modelu možno ,už niečo vypracovala ,ak áno bolo by vhodné to aj zverejniť, viem , že jeden člen komisie je vo vážnom zdravotnom stave a držím mu palce k zotaveniu zdravie je prvoradé ako nejaké podmienky..... ibaže čas sa nezastaví ide ďalej a VZ sa blíži a v jednom bode VZ je aj schválenie podmienok MS na určité obdobie ,bolo by vhodné návrh zverejniť aby sme mali čas na pripomienky a úpravu ďakujem za pochopenie s pozdravom
Peter VAVREK (31.10.2021, 11:34)
https://post.sme.sk/show_imgs.php?mid=0000000022d00002f83801d00534
Milan Blahovský (27.03.2022, 19:48)
Všimol som si , že na webe SZ je ešte stále stará verzia MS pod odkazom MS 2019-2022. Propozície boli zmenené a schválené VZ SZ a sú tieto. Kedže nemám dosah na urobenie zmeny, vkladám sem teda ich znenie pre správnu deklaráciu pretekov v novom pretekovom pláne vášho OZ.
Snáď bude aktualizácia odkazu čoskoro vykonaná.

PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA
NA ROKY 2022-2025, SCHVÁLENÉ PREZÍDIOM SZ CHPH DŇA 22. 10. 2021
PODĽA STANOV SZ CHPH § 13, ODSEKY 21 a 22

1. MAJSTROVSTVO STREDNÝCH TRATÍ (MS B)

Vyhodnotenie tvorí súčet 25 koeficientov 5 holubov, každému holubovi do vyhodnotenia sa použije 5 koeficientov, získaných na tratiach kategórie Šport B s 5 % toleranciou hraníc, teda 285-630 km v deviatich vopred deklarovaných pretekoch, uvedených v pretekových plánoch OZ. V preteku musí podmienku minimálnych kilometrov spĺňať každý účastník preteku.

Počet vyhodnotených holubov Počet započítaných koeficientov
u holuba Spolu započítaných koeficientov Dlžka tratí Počet pretekov Termín pretekov Výsledky
5 5 25 od 285 km do 630 km 9 podľa všeobecného ustanovenia VS, OZ, REG

2. MAJSTROVSTVO DLHÝCH TRATÍ A SUPERDLHÝCH TRATÍ (MS CE)
Vyhodnotenie tvorí súčet 9 koeficientov 3 holubov, každému holubovi do vyhodnotenia sa použijú 3 koeficienty získané na tratiach kategórie Šport C s 5 % toleranciou hraníc a tratiach kategórie Šport E, teda nad 700 km vo vopred deklarovaných piatich pretekoch. Do súťaže sa započítavajú tri deklarované preteky kategórie C a dva preteky kategórie E. Každý z vyhodnotených holubov musí mať započítaný minimálne 1 koeficient z tratí nad 700 km.

Počet vyhodnotených holubov Spolu započítaných koeficientov
u holuba Spolu započítaných koeficientov
MS CE Dlžka tratí Počet pretekov Termín pretekov Výsledky
3 3 – z toho minimálne jeden z trate nad 700 km 9 Nad 475 3 podľa všeobecného ustanovenia VS, OZ, REG, SZ
Nad 700 km 2

4. MAJSTROVSTVO ROČNÝCH HOLUBOV
Vyhodnotenie tvorí súčet 20 koeficientov štyroch ročných holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia použije 5 koeficientov, získaných na 14 vopred deklarovaných pretekoch, uvedených v pretekových plánoch OZ. V jeden víkend je možné deklarovať iba jeden pretek.

Počet vyhodnotených holubov Počet započítaných koeficientov
u holuba Spolu započítaných koeficientov Dĺžka tratí a súčet km Počet pretekov Termín pretekov Výsledky
4 5 20 nad 95 km
Ʃ km min. 1000 km zo započ. pretekov podľa všeobecného ustanovenia podľa všeobecného ustanovenia VS, OZ, REG, SZ

5. MAJSTROVSTVO MLADÝCH CHOVATEĽOV DO 18 ROKOV

Vyhodnotenie tvorí súčet 20 koeficientov 4 holubov, z ktorých každý do vyhodnotenia použije 5 koeficientov, získaných na vopred deklarovaných pretekoch, uvedených v pretekových plánoch OZ CHPH.

Počet vyhodnotených holubov Počet započítaných koeficientov
u holuba Spolu započítaných koeficientov Dlžka tratí Počet pretekov Termín pretekov Výsledky
4 5 20 nad 95 km podľa všeobecného ustanovenia podľa všeobecného ustanovenia VS, OZ, REG, SZ

6. MAJSTROVSTVO MLADÝCH HOLUBOV

Vyhodnotenie tvorí súčet 15 koeficientov 5-tich holubov získaných v piatich po sebe uskutočnených deklarovaných pretekoch, uvedených v pretekových plánoch OZ CHPH. Preteková sezóna môže začať prvým augustovým víkendom a musí byť ukončená prvým októbrovým víkendom.

Počet vyhodnotených holubov Počet započítaných koeficientov
u holuba Spolu započítaných koeficientov Dĺžka tratí
Minimálny Σ kilometrov Počet pretekov Termín pretekov Výsledky
5 3 15 nad 95 km
nestanovená podľa všeobecného ustanovenia podľa všeobecného ustanovenia VS, OZ, REG

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1/ Do pretekového plánu pre vyhodnotenie MS si môže usporiadateľ pretekov naplánovať maximálne 14 pretekov na tratiach nad 95 km – 630 km, pričom v limite 285 km do 630 km bude deklarovaných maximálne 9 pretekov. Preteky môžu byť konané v termíne od posledného aprílového víkendu po prvý augustový víkend (vrátane). Za víkend sa počíta aj deň štátneho sviatku.
2/ V pretekovom pláne pre vyhodnotenie MS si môže usporiadateľ pretekov deklarovať maximálne dva preteky na tratiach nad 700 km. Počet pretekov organizovaných nad 700 km pre plnenie podmienok FCI sa nestanovuje. O počte pretekov a ich zaradení môže rozhodnúť usporiadateľ podľa vlastného uváženia.
3/ Plánovaný pretek môže byť skrátený v dôsledku nepriaznivých podmienok, resp. havarijnej situácie. Plánovaný pretek z týchto dôvodov môže byť preložený na piatok, sobotu, nedeľu prípadne pondelok, za dodržania ostatných podmienok MS a pretekového poriadku. Takto odletený pretek bude zaradený podľa skutočnej dĺžky km. Plánovaný pretek je možné zameniť v havarijnom prípade s iným pretekom, avšak nie je dovolené navýšiť touto zámenou počet pretekov deklarovaných pre danú kategóriu MS.
4/ Pretekový plán mláďat pozostáva z piatich pretekov, organizovaných v termínoch prvej augustovej nedele až prvej októbrovej nedele.
5/ Dĺžka a počet pretekov sa inak nestanovujú.
6/ Ďalšie preteky môžu usporiadatelia – ZO,VS, OZ, Regióny, Kluby organizovať bez obmedzenia.
7/ Do vyhodnotenia MS možno použiť všetky výsledky naplánovaných pretekov pri splnení podmienok FCI. Výsledky: VS, OZ, REG 1-x (ktoré neodporujú nabaľovaciemu systému). Pri pretekoch nad 700 kilometrov aj výsledky dosiahnuté v športových kluboch.
8/ Pre výpočet sa používa koeficient vypočítaný z počtu nasadených holubov (neobmedzený počet).
9/ Vyhodnotenie jednotlivých pretekov a kategórií MS sa spracuje v programe mypigeons.live.
10/ Nastavenie pretekov do jednotlivých kategórii MS na serveri mypigeons.live musí byť vykonané do odštartovania prvého preteku starých holubov, u mláďat do odštartovania prvého preteku mladých holubov.
11/ Vybraný koeficient holuba z preteku môže chovateľ použiť vo viacerých kategóriách MS.
12/ Termín uzavretia výpočtov - staré holuby - do 01. 09.; mláďatá- do 15. 10. v príslušnom kalendárnom roku.
13/ Mladý chovateľ do 18 rokov sa po skončení pretekovej sezóny podľa vlastného rozhodnutia vyhodnotí v súťaži mladých chovateľov alebo v súťažiach dospelých.
14/ V prípade zlého počasia je možná výmena preteku medzi kategóriami, skrátenie preteku ST resp. DT do kategórie KT je neplatné pre MS.

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené