Čo patrí a nepatrí do diskusného fóra SZ CHPH

Javorček Pavol (07.06.2019, 13:13)
Čo patrí a nepatrí na web SZ CHPH

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov zriadil na svojej webovej stránke záložku diskusia - informácie v dobrom úmysle, aby členovia mohli získavať informácie na zvyšovanie svojich odborných vedomosti o chove poštových holubov v záujme skvalitňovania svojho chovu a prípravy holubov na preteky. Rovnako v tomto okienku, by mal člen Zväzu získavať pohotové informácie, ktoré potrebuje k svojej činnosti.

Z toho dôvodu môžu získať prístup k zverejňovaniu informácií všetci členovia SZ CHPH a zo zahraničia občania, ktorí poskytujú potrebné informácie členom Zväzu. Prístup na požiadanie vydáva sekretár SZ CHPH Ing. Pavol Javorček. O udelení prístupu členom zahraničných zväzov rozhoduje Prezídium SZ CHPH.

Odobratie prístupového hesla:
Prístup sa odoberie členom i nečlenom SZ CHPH v prípade, že zverejnia informácie, ktoré do záložky diskusia - informácie nepatria. Odobratie prístupového hesla môže byť dočasné, alebo trvalé.

Čo nepatrí do diskusie – informácií:
1/ Iniciatívne pripomienky, návrhy a sťažnosti. Tieto podľa §9 Stanov SZ CHPH sú povinné riešiť organizačné zložky SZ CHPH. Člen Zväzu návrhy, pripomienky a sťažnosti predkladá organizačnej zložke ktorej je členom.
2/ Príspevky ktoré narúšajú zásady chovateľskej morálky a spolužitia, vyplýva to z § 7, odsek 3 Stanov SZ CHPH.
3/ Názory a invektívy na prácu a činnosť iných členov Zväzu. Paragraf 3, odsek 13, § 7, odseky 2 a 3 Stanov SZ CHPH.
4/ Nezverejňovať vlastný názor k rozhodnutiam a uzneseniam organizačných zložiek SZ CHPH. V prípade, že člen má pocit, že boli porušené dokumenty SZ CHPH, prípadne jeho práva, má možnosť podať písomný podnet Kontrolnej komisii ZO CHPH, Kontrolnej komisii OZ CHPH prípadne Ústrednej kontrolnej komisii SZ CHPH. Tieto orgány sú povinné zaoberať sa sťažnosťami členov Zväzu.
5/ Príspevky pojednávajúce o finančných a majetkových pomeroch organizačných zložiek SZ CHPH.
6/ Príspevky, ktoré nemajú spojitosť s chovom poštových a holubárskym športom.
7/ Príspevky, ktoré poškodzujú dobré meno SZ CHPH vo vzťahu k iným organizáciám.

Záver:
Cieľom týchto opatrení nie je obmedziť práva členov SZ CHPH, ktoré im vyplývajú zo Stanov SZ CHPH, ale usmerniť podávanie pripomienok, návrhov, podnetov, sťažnosti orgánom SZ CHPH, ktorým zo Stanov SZ CHPH vyplýva povinnosť nimi sa zaoberať a riešiť ich.

Schválené Prezídiom SZ CHPH 20. mája 2019
Peter VAVREK (07.06.2019, 14:59)
Tento príspevok od prezídia SZ CHPH samo poškodzuje dobre meno SZ CHPH ale neostáva nám už nič len..... RESPECT FAIR PLAY toto je novodobá sloboda slova na Slovensku (ryba smrdí od hlavy) je mi stoho na.....
Jakubec Ľudovít (07.06.2019, 17:07)
Ešte by som tam doplnil-diskutovať môžu len členovia prezídia,potom už bude cenzúra dokonalá.Mali by sme byť radi,že ešte niekto vyjadruje svoj názor.Typické totalitné riešenie.Dozajtra sa vzdávam prístupového hesla.
Peter Kyzek (08.06.2019, 00:56)
Ešte že nám ostala aspoň Lampáreň Žilina... ak by niečo.
Barbirik Igor (08.06.2019, 07:03)
Keď že po zasadnutí prezídia z dňa 15.4.2019 sa vzniesla vlna kritiky pre porušenie stanov zo strany 9 členov prezídia a hlavne prezidenta
včetne UKK rýchlo išli schváliť ďalší precedens zalepiť a zviazať ústa aj ruky členom ktorí si opovážili na niečo poukázať a skritizovať !!!!!
Diskusné forum bolo zriadene pre členov aby mohli preberať rôzne veci čo ich trápi !!! a nie len to čo sa niekomu páči !! .
V neposlednom rade je to stránka všetkých členov SZCHPH a z ich príspevkov s ktorých je ta stránka financovaná a majú právo diskutovať
o hocijakej téme o ktorej sú presvedčený že by mohla priniesť prospech pre všetkých členov .

A zvolený páni z prezídia zamyslite sa nad svojim konaním SZCHPH nie politická strana ani vládna moc !
A vy ste tam boli zvolený aby ste kontrolovali činnosť organizácie a nie aby ste vydávali zákony ktoré nie sú vo vašej právomoci,asi ste si
pomýlili právomoci valného zhromaždenia SZCHPH.
Jozef Daníšek (08.06.2019, 07:34)
Pozdravujem! Mňa tu zarazila jedna záverečná veta." Schválene Prezídiom SZ CHPH 20.mája 2019 ". Ktoré sú to konkrétne mená,kto to schválil.Hanbia sa snáď za to, čo schválili? Alebo si myslia,že sú v Severnej Kórei? Ja osobne by som bol veľmi rád a určite i široká chovateľská verejnosť aby sme sa dozvedeli,že či nik nebol proti takémuto panfletu,a všetci jednohlasne súhlasili .No nehanbíte sa a predveďte sa!
Miroslav Vavrek (08.06.2019, 09:16)
Vážení chovatelia.
Toto je vrchol arogantnosti.Je to jasné porušenie Európskeho práva o slobode slova a vyjedrenia vlastného názoru.Patríme potom vôbec do EÚ a FCI alebo do úvedenej Severnej Kórei.§ 13 stanov ,,Prezídium,, jasne defínuje čo je v kompetencií prezídia,ale ani to neovladajú hoci sú jeho členovia.Je najvýšší čas sa na týmto zamyslieť,či to tak môže pokračovať dalej.
Július Marton (13.06.2019, 14:24)
Pre tých čo radi prikazujú (neoprávnene).
Ústava SR základné ustanovenia čl.2 ,(3) .Každý môže konať čo nie je zákonom zakázané.
Základné práva a slobody prvý oddiel čl. 12 (1) Ľudia sú slobodný a rovný v dôstojnosti i v právach . Základné práva a slobody sú neodňateľné atď .Treba si naštudovať Ústavu SR a potom zistíte na čo máte právo a na čo nie. ( Vaľné zhromaždenie , OZ konferencie aj z Oblastným výborom rozšíreným o predsedov ZO , členská výročná schôdza ZO sa nemôžu povyšovať nad Ústavu SR a platných zákonov SR. Týmto mojim príspevkom nechcem nikoho uraziť,ale chcem ich upozorniť ,že všetko má svoje hranice. (t.z. právny systém SR.)
Riadiť môže len ten čo to ovláda a vie.
Len toľko páni: Marton Julo
Buček Eduard (13.06.2019, 21:29)
P .Marton súhlasím s Vami. Ale-Ľudia sú slobodný a rovný v dôstojnosti i v právach . Ale neprekračujeme niekedy tu dôstojnosť prejavu slová a skutkov ?
A preto je nás málo, v diskusiách, lebo nevieme konštruktívne riešiť problémy , vždy sa to zvrhne na osočovanie útoky a nadávky ,ktoré sa niekedy až ťažko čítajú aj nestranným..
" Kde sú tie časy na Slovensku, keď sme s manželkami a svojimi deťmi chodili s radosťou na holubárske guľáše, oslavovalí sme MDŽ spoločné plesy- zábavy a výstavy s manželkami.
" Zlatý socializmus "
Koľko naších žien vidieť teraz na CV? A to speje k zániku tohoto nášho koníčka, lebo si nevieme vážiť jeden druhého pokiaľ nie sme majstri. Je to len na škodu nás všetkých.
Ja chvalabohu tieto akcie spolu s manželkou ešte zažívam v Poľsku ,kde máme ozajstných priateľov a vidíme kde sa uberá holubárenie u nich a u nás.
Pokiaľ si nebudeme vážiť jeden druhého tak je po našom koníčku.
Viem o čom píšem ,lebo u mňa v predajní prejde množstvo ľudí zo západu,východu, severu a poviem Vám pravdu že niekedy sa čudujem niektorým ak hovoria pravdu, že ešte holubária a račej neležia niekde bez starosti na pláži.
s pozdravom Bučrek Edo
Buček Eduard (13.06.2019, 21:29)
s pozdravom Buček Edo

Ľubomír Janda (14.06.2019, 00:22)
Pán Martoň,

pre úplnosť treba pripomenúť, že Čl., podľa ktorého „každý môže konať čo nie je zákonom zakázané“, začína konštatovaním, že „moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“ a dávam na zváženie, do akej miery je tento princíp v našej organizácii aj uplatňovaný. V Čl., ktorý ste dali do pozornosti sa tiež uvádza, že „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“

Keď ste už problém poňali akosi „ústavne“, z uvedeného bude asi každému jasné, že výkonná moc, teda Prezídium SZ CHPH, môže konať iba v medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, teda Stanovy SZCHPH. Po nahliadnutí do tohto základného Zväzového dokumentu, nie je zložitá odpoveď na otázku, či Prezídium v tomto prípade konalo v rámci svojich splnomocnení, alebo či svoje oprávnenia v rozpore so Stanovami prekročilo.

Vo výpočte ústavných práv, ktoré ste svojim príspevkom dali do pozornosti mi absentovali hlavne práva politické, ako napr. „sloboda prejavu a právo na informácie je zaručené“, „každý má právo vyjadrovať svoje názory“, či „cenzúra sa zakazuje“!

V súvislosti s ďalším ústavným právom, „kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy (SZ CHPH je záujmovou samosprávou, ktorá je súčasťou verejnej správy), môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia“ mi nedá pripomenúť, že X. zjazd SZ CHPH konaný 25. 03. 2017 v Nitre na návrh samotného pána prezidenta Zväzu schválil vo vzťahu k rozhodovacej činnosti orgánom SZ CHPH, že člen Zväzu nemá právo dožadovať sa zmeny na základe rozhodnutí iných orgánov, z čo je v praktickej rovine popretím ústavného práva na súdnu ochranu.

Preto ako ste v závere svojho príspevku konštatovali, cit.: „Riadiť môže len ten čo to ovláda a vie.“, no na úroveň tejto kvality máme zjavne rozdielny názor.

S pozdravom

Ľ. J.
Július Marton (14.06.2019, 10:58)
Pán Buček , som rád ,že sa nájdu ľudia kt. dodržiavajú a vážia si starú tradíciu ešte z čias zväzarmu. Nech Vám to vydrží čo najdlhšiu dobu.
Je to určitá reprezentácia nážho koníčka ,čiže holubárstva.
S pozdravom :Marton Julo

Pán Janda, správny postreh ,Je mi jasné,že v zákonoch a v Ústave SR ste doma o tom Vás nemôžem poučovať.
Nie je všetko v SZCHPH v poriadku.Používajú sa dva metre ,jeden kovový a druhý plátenný (krajčírsky), ten sa dá aj natiahnúť.
Nemienim kritizovať funkcionárov,len upozorňujem čo je prípustné a čo nie.V stanovách sa dočítajú kto prijme funkciu ako sa má správať a čo má robiť. Osobne som poslal na SZCHPH jednu brožúru Ústavy SR aby si to naštudovali, ak budú mať záujem. Ja osobne im to nebudem citovať.Majú svoj vek čítať by mali vedieť. Dám im návod ako to praktizujeme u nás na firme. Keď zasadne správna rada vždy je prizvaný firemný právnik ,nemôže prísť k protiprávnym rozhodnutiam. Preto môžeme v kľude spávať.
Len toľko páni kolegovia:Marton Julo

Pre účasť v diskusii je potrebné prihlásenie

Zmeny boli uložené