Slovenský zväz chovateľov  poštových holubov


SZ CHPH - je záujmové združenie , ktorého hlavným cieľom je chov poštových holubov, starostlivosť o rozvoj športovej a výstavníckej činnosti, šľachtenie holubov, výchova chovateľov poštových holubov, ako aj zveľaďovanie majetku organizácií chovateľov poštových holubov.

Zväz je členom Medzinárodnej organizácie chovateľov poštových holubov - FCI - so sídlom v Bruseli a riadi sa jeho štatútom.

Pôsobnosť:
  Slovenský zväz chovateľov poštových holubov pôsobí na celom území Slovenskej republiky.
Členstvo:
 Členom zväzu sa môže stať každý občan Slovenskej republiky bez ohľadu na politickú príslušnosť, národnosť a svetonázor.
Sídlo:
 949 01 Nitra , Akademická 4, 

tel. 00421 037 653 75 03,mobil : +421 0903 218028 telefax: 00421 037 653 75 03

Internet: http://www.postoveholuby.sk/

 e-mail: szchph@agroinstitut.sk


Rokovací jazyk:   Všetky rokovania, vydávané dokumenty a korešpondencia vo vnútri Zväzu sú v slovenskom jazyku.

O R G A N I Z A Č N Á    Š T R U K T Ú R A

ZJAZD  - je najvyšším orgánom Zväzu a zasadá raz za štyri roky. Zabezpečuje stratégiu rozvoja vydávaním právnych noriem. Zúčastňujú sa ho delegáti oblastných združení.

VALNÉ  ZHROMAŽDENIE  - je najvyšším orgánom v medzizjazdovom období. Jeho členmi sú volení zástupcovia oblastných združení. Zasadá spravidla dvakrát ročne : jar - jeseň.

PREZÍDIUM ZVäZU  - je výkonným orgánom Zväzu. Riadi a organizuje prácu medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Má sedem členom volených na zjazde.

ÚSTREDNÁ DOZORNÁ RADA  - za svoju prácu zodpovedá zjazdu. Dbá a kontroluje dodržiavanie všetkých právnych noriem, predpisov, uznesení a nariadení orgánov Zväzu.

OBLASTNÉ ZDRUŽENIE - OZ  - je organizačnou zložkou určitého regiónu, ktorú vytvárajú najmenej tri základné organizácie a 80 členov. Činnosť oblastného združenia riadi výbor, ktorý je volený na konferencii OZ zvolávanej raz za rok. Revíznu činnosť v oblasti vykonáva Dozorná rada.

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA - OZ  - je základnou zložkou, ktorú môže založiť najmenej 10 členov. Jej založenie schvaľuje Oblastné združenie, do ktorého pôsobnosti patrí. Činnosť ZO riadi výbor v zmysle uznesení členských schôdzí.

V súčasnom období SZ CHPH má 4062 členov organizovaných v 32 oblastných združeniach.

ZÁNIK  ZVäZU a jeho organizačných zložiek

1.Slovenský zväz chovateľov poštových holubov zaniká, keď sa na tom uznesie zjazd dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých delegátov.

2. Základná organizácia a oblastné združenia zanikajú:
a/ ak klesne počet členov pod stanovený limit
b/ na základe rozhodnutia výročnej členskej schôdze
c/ zrušením pre neplnenie základných povinností
                                                                               Ing.Juraj Kurek
                                                                              prezident SZ CHPH

Na začiatok

Aktuality z FCI

Stanovy SZ CHPH

Tlačivá a protokoly SZ CHPH

Zápisnice prezídia SZ CHPH

Zápisnice VZ SZ CHPH

Zápisnica VIII.zjazdu SZ CHPH

Stanoviská k diskusným príspevkom zjazdu

Zápisnica z mimoriadneho zjazdu SZ CHPH - 11/2009

Kontroly ÚKK SZ CHPH

Pretekový poriadok SZ CHPH

Výstavný poriadok SZ CHPH

Disciplinárny poriadok SZ CHPH

Štatút posudzovateľa

Vnútrozväzové pravidlá hospodárenia

Organizačný poriadok

Smernica pre kontrolnú činnosť

Majstrovstvá SR

Kontakty

Výstavy

blahovsky@spisnet.sk